• POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

• FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

  1. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ve smyslu §7 zákona č. 102/2014 Z.z.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Kupující, nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží .Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy je Kupující povinen informovat nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu K rieke 4, 94905 Nitra – Dolné Krškany, info@biati.sk
Pokud v této lhůtě Kupující odstupuje z důvodu, že zboží má vady, je vhodné tuto skutečnost v odstoupení uvést.
Pro tento účel může Kupující použít následující vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení , doc,28 kb /.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, může Kupující odstoupit od smlouvy i před začetím plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(a) Zboží nesmí být poškozeno, používán jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, musí být v původním obalu a spolu se zbožím Kupující předá všechny dokumenty týkající se předmětného zboží (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí a pod.), které obdržel při jeho koupi.

(b) Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací se zpět.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Prodávající převezme zboží zpět a do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy kupní cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu, který Kupující uhradil za zboží nebo službu, vrátí Kupujícímu zpět stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě nebo jiným předem dohodnutým způsobem .

3. Prodávající však není povinen splnit svou povinnost podle tohoto odstavce 3 článku X.VOP před tím, než mu je zboží doručeno Kupujícím nebo, dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu. Prodávající současně není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení pro určité zboží nabízené Prodávajícím.

4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku v následujících případech:

(a) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala poskytovat s výslovným souhlasem Kupujícího a Kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

(b) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

/c/ jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků Kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího. O tom, že objednávka má speciální charakter nebo, že se jedná o zakázkovou výrobu bude kupující vyrozuměn a poučen.

/d/pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

(e) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání porušen,

(f) jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

(g) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující výslovně požádal Prodávajícího,

(h) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud byl tento obal rozbalený.

Pokud má na základě smlouvy uzavřené ve smyslu těchto VOP začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo, pokud o to Kupující požádá, Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Kupující uzavřením smlouvy ve smyslu těchto VOP prohlašuje, že byl poučen o výše uvedené okolnosti, za níž ztrácí právo odstoupit od smlouvy.