Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop jsou platné a účinné od 14. 5. 2021 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností ENERGA INVEST s.r.o.,
K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, IČO: 45 403 953, DIČ: SK2022961963 / dále jen „Prodávající“ / a zákazníkem / dále jen „ Kupující“ / realizovaných v souvislosti nebo na základě nákupu zboží z nabídky Prodávajícího zveřejněné přes Internetový obchod na adrese www.biati.sk / dále jen „e-shop“ / a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím / dále jen „kupní smlouva“ / , pokud se strany výslovně nedohodly na jiné úpravě.

2. Nákup zboží na internetové stránce www.biati.sk mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

3. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou následující:
E-mail: info@biati.sk
Tel./fax: 00421 37 6566 693
prodej: +421 903 240041, + 421 903 720064, predaj@energainvest.sk

Korespodenční adresa: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany

IČO: 45403953
DIČ: SK2022961963

4. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Jakékoliv změny nebo doplnění jsou účinné jejich zveřejněním na stránce www.biati.sk. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změn nebo doplnění.

5. VOP jakož i všechny dokumenty související s uzavřením kupní smlouvy jsou vyhotoveny v slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v slovenském jazyce.

6. Orgán dozoru, který dohlíží nad prodávajícím je:
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, Inšpektorát SOI, Predmestká 71 P.O.Box B-89, 011 79 Žilina 1

Článek II.

Kupující, který je spotřebitelem a jeho práva

1. Pro účely těchto VOP se za Kupujícího považuje spotřebitel.

(a) Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje a údaje a informace potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech; a to v rozsahu požadavků a úpravy obsažené v těchto VOP.

(b) Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů jakož i předpisy souvisejícími.

2. Tyto VOP se nevztahují na právní vztahy, v nichž zákazníkem není spotřebitel.

3, Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího ve smyslu těchto VOP, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího, jeho dodavatelů ani jiných subjektů.

Článek III.

Objednávka zboží

1. Kupující objednává výrobky a služby Prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.biati.sk písemnou formou: e-mailem (včetně objednávek a zpráv posílaných prostřednictvím formulářů, i přes e-shop). Komunikace Kupujícího a Prodávajícího spojená s uzavřením kupní smlouvy a dodávkou zboží může probíhat i prostřednictvím telefonu, avšak rozhodující jsou údaje uvedené v písemné emailové formě. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny v den, kdy je tato nabídka zveřejněna na stránkách e-shopu, provozovaného Prodávajícím, jestliže při konkrétní nabídce zboží není uvedena kratší lhůta nebo jiný údaj. Objednávka vyhotovena řádně podle VOP a doručena Prodávajícímu je pro Kupujícího závazná a považuje se za závazný a neodvolatelný návrh Kupujícího. Objednávka Kupujícího jako projev vůle směřující k uzavření kupní smlouvy, jakož i smluvní vztah z uzavřené kupní smlouvy se posuzují podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a s ohledem na zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Při každé objednávce Kupující uvede jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ. Dále Kupující uvede název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky. Objednávka řádně vyplněná a vyhotovena prostřednictvím e-shop formuláře objednávky tyto podmínky splňuje automaticky. Telefonickou a e-mailovou objednávku vyhotovenou mimo e-shop formuláře (pokud obsahuje všechny požadované údaje) Prodávající zaznamená do e-shop formuláře objednávky, čímž se objednávka považuje za doručenou. Údaje uváděné v objednávkách budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 122/2013 Sb. použité v rámci obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to v rozsahu a pro účely uvedené v těchto VOP a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osob zajišťujících jejich zpracování, vyřizování objednávek, přepravu zboží a případné reklamace zboží).

3. Po doručení objednávky Prodávajícímu bude objednávka zaevidována v systému Prodávajícího a Kupujícímu bude bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva potvrzující doručení objednávky s číslem objednávky a souhrnem objednávky.

4. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku do 24 hodin od momentu, kdy Prodávající odeslal e-mailovou zprávu potvrzující doručení objednávky ve smyslu odst. 3. tohoto článku, pokud v době stornování ještě nedošlo k uzavření kupní smlouvy. V případě stornování objednávky poté, co došlo k uzavření kupní smlouvy, aplikují se ustanovení těchto VOP o odstoupení od smlouvy. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (faxem, e-mailem), a to doručením písemného storna s číslem objednávky v uvedené lhůtě Prodávajícímu. Formulář na odstoupení naleznete ZDE. Potvrzení stornování oznámí Prodávající Kupujícímu také výlučně písemnou formou na některý z kontaktů uvedených v objednávce. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelního dokladu storna pro Prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

5. Objednávka pořízená Kupujícím ve smyslu těchto VOP je objednávkou, jejíž součástí je povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně potvrzuje, že byl seznámen s povinností zaplatit na základě uskutečněné objednávky kupní cenu.

Článek IV.

Uzavření kupní smlouvy

1. E-shop obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je i název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v eurech, předběžný údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu hlavních vlastností zboží. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že pokud jsou předmětem nabídky Prodávajícího v e-shopu služby nebo obdobná plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto VOP vztahující se k úpravě prodeje zboží, pokud není výslovně stanoveno jinak.

3. Kupující vloží do košíku vybrané zboží, který je součástí aktuální nabídky e-shopu (vedle zboží je na web stránkách e-shopu zobrazené tlačítko „do košíka“ /. Po zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za toto zboží je Kupující seznámen s konečnou kupní cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěno v košíku včetně platné DPH a cen za dopravu a způsob platby tohoto zboží (účtovanou Prodávajícím nebo přepravní společností). Před potvrzením objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit objednávku, tj zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů či způsobu platby za zboží. Odesláním této objednávky představující objednávku s povinností platby Kupující provede neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.

4. Prodávající neprodleně po doručení objednávky potvrdí Kupujícímu její doručení elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v uživatelském rozhraní e-shopu či v objednávce.

5. Prodávající doručenou objednávku prověří s ohledem na vyplněné údaje, osobu Kupujícího a dostupnost zboží a začne s vyřizováním objednávky. V momentě, kdy je zboží připraveno na dopravu a / nebo doručení, zašle Prodávající Kupujícímu informační e-mail o termínu doručení nebo lhůtě osobního odběru / dále jen „informační e-mail o dodání“/.

6. Zasláním informačního e-mailu o dodání zboží dochází k přijetí návrhu a uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby Kupujícímu ve smyslu objednávky a Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou kupní cenu.

7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, pokud jde o osobu, která předtím podstatným způsobem porušila kupní smlouvu nebo tyto VOP nebo ve vztahu k Prodávajícímu porušovala dobré mravy. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

8. Uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito VOP seznámit před jejím uzavřením.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy snáší a hradí Kupující.

Článek V.

Platební podmínky

1. Při objednávkách Kupujícího, které realizuje přes e-shop je rozhodující cena zboží v době odeslání řádně vyplněné objednávky. Jinak je rozhodující cena zboží, uvedená v e-shopu v momentě doručení objednávky Prodávajícímu. Cena zboží je uvedena v eurech včetně DPH. Cena a platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto VOP nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou účtovány zvlášť, přičemž spolu s cenou zboží tvoří celkovou konečnou cenu, která tvoří kupní cenu ve smyslu těchto VOP. Do kupní ceny nejsou zahrnuty ceny za bankovní služby, které si účtuje banka na základě zvláštního smluvního vztahu s Kupujícím.

2. Pokud se strany nedohodnou jinak a e-shop takový způsob platby v době odeslání objednávky umožňuje, Kupující si při vyhotovování objednávky zvolí jeden ze způsobů platby uvedených v objednávkovém formuláři e-shopu a uhradí sjednanou cenu ve lhůtě stanovené v těchto VOP pro zvolený způsob platby, pokud nebylo zvlášť dohodnuto jinak. V e-shopu mohou být uvedeny následující způsoby platby:

(a) v hotovosti, platbou v prodejně Prodávajícího při osobním odběru zboží (osobní odběr je možný při vsech sortimentech, ktere jsou uvedeny „na sklade“,

(b) bankovním převodem – platbou předem na účet Prodávajícího:

PLATBA PŘEDEM NA ÚČET: Platbu je možné provést i předem, převodem na účet.
Pokud chcete využít tuto možnost, stačí si objednat zboží a při objednávce dát v části „Spůsob platby“ – Bankovní převod. Výslednou částku v objednávce pošlete na náš účet v České spořitelně IBAN SK63 0900 0000 0002 3494 2084 a jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky, které vám přišlo s potvrzením.

/c/ platební kartou – při zrealizování objednávky;

Po úhradě bude zboží hned zasláno na zadanou adresu jako balík. Náš účet je vedený v Slovenské spořitelně. (Prosíme neplaťte předem, pokud nedostanete od nás údaje k platbě).

3. Pokud v rámci e-shopu není v souvislosti s osobním odběrem v prodejně další specifikace, má se za to, že je možná pouze hotovostní platba (podle čl V. odst. 5.2.a těchto VOP).

4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

Článek VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní e-shopu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní e-shopu řádně označen. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší, což bude spotřebiteli včas oznámeno při ověřování objednávky.

2. Kupující je povinen volbu způsobu dodání zboží provést při vyhotovování objednávky, a to v rozsahu aktuálních možností uvedených v e-shopu v momentě vyhotovování objednávky. Prodávající a Kupující si tímto způsobem dohodnou místo pro vyzvednutí / odběr nebo dodání zboží.

(a) Osobní odběr sortimentu, který je na skladě – v prodejně Prodávajícího na adrese K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany bez poplatku. Kupující si v e-shopu vybere způsob dodání / platby Osobní odběr v prodejně Prodávajícího. O doručení a / nebo termínu doručení zboží na adresu prodejny a trvání odběrní lhůty se zavazuje Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu zasláním tzv. informačního e-mailu o dodání, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraveno k odběru a převzetí na adrese prodejny Prodávajícího, a to v termínu určeném Prodávajícím v informačním e-mailu o dodání. Pokud není trvání a / nebo konec odběrní lhůty určený nebo v případě pochybností je odběrná lhůta 5 kalendářních dní od okamžiku, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu informační e-mail o dodání nebo 5 kalendářních dnů od data, který je v informačním e-mailu o dodání uveden jako den doručení zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající může poskytnout Kupujícímu dodatečnou odběrnou lhůtu v trvání 2 kalendářních dnů, o čemž bude informovat Kupujícího e-mailem. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží v odběrní lhůtě nebo v dodatečné odběrní lhůtě (pokud mu byla poskytnuta), je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající zajistí, aby se objednané zboží nacházelo v prodejně Prodávajícího během odběrní lhůty, přičemž Kupující je oprávněn vyzvednout si ho během otevíracích hodin této prodejny.

(b) Dodání do místa určeného Kupujícím na „dodací adresu“ kurýrem (zasilatelskou službou) – o termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím bude Prodávající informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu Prodávajícího zasláním informačního e-mailu o dodání, v němž uvede termín dodání zboží. Doručení zboží zajistí Prodávající nejpozději v termínu určeném podle článku VI. odst. 6.1 těchto VOP.

(c) Objednávky vyřizujeme po dohodě se zákazníkem (mailem, telefonicky, hned po zaznamenání objednávky). Doručení je realizováno přepravní společností. Zboží, které není na skladě Vám bude doručeno v termínu dle vzájemné dohody (emailem, telefonicky) .

Informační ceny jsou uvedeny v kroku Objednávky: „Spůsob dodání“.

Při hmotnosti balíku nad 30 kg Vás budeme před vybavením Vaší objednávky o ceně za dopravu předem informovat.

3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s kupní smlouvou, zejména bez vad, tj mající požadovanou jakost, funkčnost, rozměry a odpovídající dohodnutému účelu.

Článek VII.

Převzetí zboží

1. Kupující se zavazuje převzít zboží v termínu uvedeném v informačním e-mailu o dodání a na adrese uvedené v objednávce jako dodací adresa. Pokud si Kupující vybral osobní odběr v prodejně, převzetí zboží provede v sídle prodejny na adrese: K rieke 4, Nitra, Dolne-Krškany.

2. Při přebírání zboží Kupující zkontroluje fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a / nebo zničena, Kupující ihned kontaktuje Prodávajícího a se zasilatelskou společností (v případě osobního odběru v prodejně s pověřeným pracovníkem Prodávajícího) sepíše „Zápis o škodě na zásilce“.

3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až uhrazením plné kupní ceny Prodávajícímu včetně všech peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku. Za úhradu se považuje platba v hotovosti nebo připsání na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z Prodávajícího na Kupujícího, který má zboží v držení, má Kupující všechny povinnosti schovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit ho tak, aby bylo za všech okolností identifikovatelný jako zboží Prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení kupní ceny za zboží a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na Kupujícího.

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího momentem převzetí Kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti uváděné Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

2. V případě reklamace zašle Kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti jen jako zásilku (dobírky Prodávajíci nepřebírá). Balík a reklamované zboží musí být řádně zabaleno a musí obsahovat: komplet reklamované zboží, záruční list, popis reklamace, závady a kontaktní údaje kupujícího.

3. Pokud je reklamace oprávněná, řešení reklamace si prodávající a kupující dohodnou, přičemž kupující akceptuje posloupnost:

(a) Odstranitelná vada: Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

(b) Neodstranitelná vada: Jestliže se závada nedá odstranit, zboží bude vyměněno za nový nebo dohodou za zboží podobný.

(c) Jestliže není možné realizovat posloupnost podle 1 a 2, pak má Kupující právo na odstoupení od smlouvy a Prodávající vrátí Kupujícímu cenu za zboží.

4. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající maximálně do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.
Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začíná běžet znovu od data vyřízení reklamace.

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, které vznikly neodbornou montáží Kupujícího či neodbornou manipulací se zbožím během přepravy zboží Kupujícím. Záruka se současně nevztahuje na běžnou degradaci kapacity (snížení životnosti) baterií představujících součást zboží způsobenou jejich obvyklým užíváním. Lhůtu pro použití, to jest životnost baterií, udávají jednotliví výrobci.

6. Společně se zbožím bude Kupujícímu dodán záruční list. Pokud nebude společně se zbožím záruční list dodán, nahrazuje jej faktura nebo prodejní doklad z pokladny.

Článek IX.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich využívání a dalšího zpracování z důvodu plnění smluvních povinností Prodávajícího a za účelem výkonu obchodní činnosti Prodávajícího, nabídky zboží a služeb Prodávajícího a reklamních aktivit; a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svou obchodní činnost. Tyto osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky, zejména v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Osobní údaje Kupujícího nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jiné osobě než Prodávajícímu, jeho zprostředkovateli, společnosti Energa Invest s.r.o., K rieke 4 949 05 Nitra. Prodávající zajistí ochranu osobních údajů proti zneužití.

3. Kupující má právo od Prodávajícího požadovat informace o způsobu zpracování jeho osobních údajů a Prodávající je povinen mu tyto informace bez zbytečného odkladu oznámit. Prodávající může za poskytnutí dotčených informací požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu účelně vynaložených věcných nákladů.

4. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo nápravu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. Jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku IX. odst. 9.1 těchto VOP, avšak kromě účelu zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluvních povinností, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.

6. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito VOP současně vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Ochrana osobních údajů

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a také o právech, které v souvislosti se zpracováváním máte.

1) Jaké údaje sbíráme?

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

a/ Údaje při nákupu
Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo nebo údaje o vaší společnosti jako název firmy, IČO, DIČ a samotný předmět objednávky.

b/ Údaje při vytvoření  „Můj účet – registrace“
V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související a to vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo nebo údaje o vaší společnosti jako název firmy, IČO, DIČ

2/ Novinky, akce a soutěže

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováváme si vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání informací o speciálních nabídkách, cenových akcích a připravovaných spotřebitelských soutěžích. Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte spotřebitelské soutěže, uchováváme si údaje jako vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje či zprávu nebo informaci, kterou jste nám doručili nebo oznámili.

3/ Jak údaje používáme?

Údaje, které jsme o Vás získali, využíváme na následující účely:

a/ Poskytování našich služeb.

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vyřízení. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

b/ Komunikace s Vámi.

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám také na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních akcích nebo slevách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů víte snadno spravovat přes svůj účet po přihlášení do e-shopu nebo též přímo zrušit, když v doručeném e- mailu kliknete na „ Odhlásit se z odběru „.

c/ Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing.

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

4/ Právní základy

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

a/ Plnění smlouvy.
V případě objednání zboží a zřízení uživatelského účtu ale i v případě vaší účasti ve spotřebitelské soutěži.

b/ Súhlas.
zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Ze zasílání informací o našich nabídkách se můžete odhlásit přímo z této nabídky  „ Odhlášení z odběru „.

c/ Plnění našich zákonných povinností.
Při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.

d/ Náš oprávněný zájem.
Při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

5/ Komu údaje zpřístupňujeme.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situací popsaných níže:

a/ Pokud to od nás požadujete.
Spřístupnění údajů třetím stranám provádíme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili.

Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava

b/ V případech externího spracování.
Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi těchto partnery v současnosti patří:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
· statistika, marketing, online reklama

Facebook, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko

· statistika, marketing, online reklama, Facebook pixel

6/ Analytické a reklamní služby.

Pracujeme také s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci Cookies.

7/ Jak dlouho údaje uchovávame.

Osobní údaje, které souvisejí s vaším uživatelským účtem uchováváme, dokud máte účet zřízen, protože jsou nezbytné k tomu, abychom věděli pro vás účet provozovat. Pokud nemáte uživatelský účet vytvořen uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby od jejího doručení.

Pokud používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu, mobilní číslo nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

8/ Právo na vymazání (právo na zapomnění).

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné výjimky:

a / údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly;

b /odvoláte souhlas na zpracovávání Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ;

c / namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu;

d / osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

Pokud si u nás požádáte o zrušení uživatelského účtu, přistoupíme k vymazání údajů, u nichž je to možné do 10 dnů. Z technických důvodů (např. z důvodů zálohování dat) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době.

Článek X.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ve smyslu §7 zákona č. 102/2014 Z.z.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Kupující, nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží .Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy je Kupující povinen informovat nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu K rieke 4, 94905 Nitra – Dolné Krškany, info@biati.sk

(a) Pokud v této lhůtě Kupující odstupuje z důvodu, že zboží má vady, je vhodné tuto skutečnost v odstoupení uvést.

(b) Pro tento účel může Kupující použít následující vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, může Kupující odstoupit od smlouvy i před začetím plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(a) Zboží nesmí být poškozeno, používán jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, musí být v původním obalu a spolu se zbožím Kupující předá všechny dokumenty týkající se předmětného zboží (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí a pod.), které obdržel při jeho koupi.

(b) Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací se zpět.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Prodávající převezme zboží zpět a do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy kupní cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu, který Kupující uhradil za zboží nebo službu, vrátí Kupujícímu zpět stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě nebo jiným předem dohodnutým způsobem .

3. Prodávající však není povinen splnit svou povinnost podle tohoto odstavce 3 článku X.VOP před tím, než mu je zboží doručeno Kupujícím nebo, dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu. Prodávající současně není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení pro určité zboží nabízené Prodávajícím.

4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku v následujících případech:

(a) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala poskytovat s výslovným souhlasem Kupujícího a Kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

(b) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

(c) jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků Kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího. O tom, že objednávka má speciální charakter nebo, že se jedná o zakázkovou výrobu bude kupující vyrozuměn a poučen.

(d) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

(e) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání porušen,

(f) jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

(g) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující výslovně požádal Prodávajícího,

(h) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud byl tento obal rozbalený.

Pokud má na základě smlouvy uzavřené ve smyslu těchto VOP začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo, pokud o to Kupující požádá, Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Kupující uzavřením smlouvy ve smyslu těchto VOP prohlašuje, že byl poučen o výše uvedené okolnosti, za níž ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

Článek XI.

Doručování a korespondence

1. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zvláštní způsoby a formy doručování vymezené v jednotlivých ustanoveních těchto VOP mají přednost před touto obecnou úpravou uvedenou výše.

2. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující: adresa pro doručování ENERGA INVEST s.r.o., se sídlem K rieke 4 949 05 NITRA
adresa elektronické pošty info@biati.sk

Článek XII.

Informace poskytované před uzavřením smlouvy

Společnost ENERGA INVEST sro, IČ: 45 403 953, DIČ: SK2022961963 (dále jen „Prodávající“), jako provozovatel internetového obchodu www.komizol.sk (dále jen „e-shop“) tímto poskytuje svým zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kupující“), před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 102/2014 Sb.“) následující informace podle § 3 odst. 1 předmětného zákona:

1/ Hlavní vlastnosti zboží jsou uvedeny na stránce e-shopu při popisu a specifikaci zboží v náhledu jednotlivého zboží. Specifikace zboží se současně nachází v objednávce vyhotovené podle VOP Prodávajícího (dále jen „VOP“) .

2/ Prodávajícím je společnost ENERGA INVEST s.r.o., se sídlem K rieke 4 949 05 NITRA IČ: 45403953, DIČ: SK2022961963.
Informační systém – internetový obchod www.biati.sk je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky pod reg. č. 201420389.

3/ Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující: telefonní číslo: Tel./fax: 00421 37 6566 693, e – mail: info@biati.sk, web: www.biati.sk.

4/ Reklamace zboží, stížnosti nebo jiné podněty lze podat na adrese sídla společnosti uvedené v článku XII / bod 2). Reklamace lze současně uplatnit v prodejně Prodávajícího na adrese K rieke 4, Nitra – Dolné Krškany.

5/ Cena zboží včetně DPH je uvedena v popisu a specifikaci zboží v náhledu jednotlivého zboží a po vložení konkrétního zboží do košíku je současně celková cena zboží včetně DPH uvedena v objednávce zboží. K celkové kupní ceně zboží v závislosti na Kupujícím vybraných možností mohou být započteny náklady na dopravu, dodání zboží, poštovné, poplatek za platbu kartou a poplatky za jiné služby. O výši poplatků je Kupující informován v závislosti od svého výběru v jednotlivých krocích provádění objednávky a také na stránkách e-shopu v části Doprava a platba.

6/ Prostředky dálkové komunikace určené k uzavření smlouvy nejsou čísly se zvýšenou sazbou.

7/ Platební podmínky jsou uvedeny výše ve VOP, konkrétně v článku V. VOP. Dodací podmínky jsou uvedeny výše ve VOP, konkrétně v článku VI. VOP. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Informace o postupech uplatňování a vyřizování reklamací jsou uvedeny v článku VIII. VOP. Informace o postupech uplatňování a vyřizování stížností a podnětů v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny v článku IX. VOP.

8/ Všechny informace o právu Kupujícího odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku X. VOP.

Kromě informací uvedených v článku X. VOP Prodávající současně poskytuje Kupujícímu následující poučení o uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od smlouvy podle Přílohy č. 2 zákona č. 102/2014 Sb. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné využít při odstoupení od smlouvy.

9) Prodávající tímto informuje Kupujícího, že pokud Kupující odstoupí od smlouvy uzavřené ve smyslu těchto VOP, ponese náklady za vrácení zboží Prodávajícímu, a to ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 první věta zákona č. 102/2014 Sb., Podle kterého při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady za vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady za vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

10/ Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech, které jsou současně uvedeny i v článku X. odst. 4 VOP:

(a) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala poskytovat s výslovným souhlasem Kupujícího a Kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby , a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

(b) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

(c) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků Kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího,

(d) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

(e) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání porušen,

(f) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

(g) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující výslovně požádal Prodávajícího,

(h) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud byl tento obal rozbalený.
Pokud se má na základě smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo, pokud o to Kupující požádá, Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

11/ Informace o odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží jsou uvedeny v článku VIII. VOP.

12/ Prodávající není vázán žádným kodexem chování.

13/ Na základě odeslání objednávky Kupujícím a její akceptování Prodávajícím ve smyslu VOP dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k jednorázovému uzavření kupní smlouvy.

14/ Uzavřením kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost objednané zboží převzít ve smyslu dohodnutých podmínek dodání a povinnost za objednané zboží a objednané související služby zaplatit dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti podle VOP.

15/ Kupující bude povinen zaplatit přiměřenou zálohu na kupní cenu Prodávajícímu pouze na základě zvláštní dohody a za podmínek, které si Prodávající a Kupující zvlášť dohodnou .

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje Kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat, od smlouvy odstoupit.

2. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo odesláním objednávky se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

(a) Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP a ustanovení kupní smlouvy, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo škody a ztráty vzniklé jiným způsobem.

(b) Tyto VOP byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních závazkových vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud příslušné kontrolní orgány rozhodnou, že některé z ustanovení těchto VOP je neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení těchto VOP zůstávají nedotčeny.

(c) Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů zůstávají těmito VOP nedotčeny.

(d) Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Registrační podmínky

Pravidla pro registraci uživatelů portálu biati.sk

Provozovatelem portálu biati.sk je společnost ENERGA  INVEST s.r.o.
Účastník je povinen při registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

Společnost ENERGA INVEST s.r.o. si vyhrazuje právo neregistrovat uživatele, který nesplňuje tyto registrační podmínky. Na základě registrace je uživateli vytvořen účet a na zadanou emailovou adresu zaslány přihlašovací údaje. Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby jich ENERGA INVEST s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití.

Alternativní řešení sporů

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@biati.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb. Příslušním subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů je Slovenská obchodní inspekce, www.soi.sk nebo jiná osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Chceme Vám dát na vědomí, že vždy se budeme upřímně snažit jakýkoliv vzniklý problém, vyřešit jen k vaší maximální spokojenosti. V případě problémů s řízením našich pracovníků, klidně zavolejte jednateli společnosti na tel. č. 00421  903 720 064.

Informace poskytované před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření smlouvy
Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.biati.sk jsou pro obě strany závazné a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednávky.

Prodávající: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
IČ: 45403953
DIČ: SK 2022961963

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a pochopil v plném rozsahu obchodní a reklamační podmínky.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí, které systém vyžaduje.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího zákazníka a jejím přijetím na straně prodávajícího.

Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

♦ dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně ve smyslu objednávky (vid část „Dodací lhůty“)

♦ dodat kupujícímu zboží takovým způsobem, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození

Prodávající nenese odpovědnost pokud:

♦ dodání zboží se opozdí zaviněním přepravní společností

♦ dodání zboží opozdí příjemcem nesprávně nebo neúplně uvedenou adresou

♦ zásilky poškodí při přepravě

♦ vis major

Kupující se zavazuje:

♦ objednané zboží převzít a zkontrolovat neporušenost obalů

♦ zaplatit za zboží ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky i jiným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. Kupující bere na vědomí, že prodávající může odmítnout zaslat zboží pokud kupující odmítne objednávku potvrdit.

Dodací lhůty
Objednávky vyřizujeme po dohodě se zákazníkem, jehož kontaktujeme hned po doručení objednávky. Doručení je realizováno přepravní společností. Zboží, které není na skladě Vám bude doručeno v termínu dle vzájemné dohody (emailem, telefonicky) .

Ceny zboží
Ceny jsou platné v době objednání zboží včetně 20% DPH a platí pro celé území České republiky.
Ke zboží je vždy připojena faktura, která je zároveň i dodací a záruční list.

Platby a poštovné

Zboží posíláme:

♦ po uhrazení platby podle objednávky (předem na účet, při osobním odběru v hotovosti, platební kartou při vystavování objednávky);

Poštovní a balní:

♦ osobní odběr (sortimentu, který je uveden „na skladě“) – v Nitře na adrese: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany : bez poplatků

Zrušení objednávky
V případě, že má kupující zájem objednávku stornovat musí zvolit takovou formu, která je pro prodávajícího zřejmá a pochopiteľná.

Vrácení zboží
Vrácení zboží se řídí podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě speciálních objednávek a zakázkové výroby je vrácení bez udání důvodu nemožné. O tom, že objednávka má speciální charakter nebo, že se jedná o zakázkovou výrobu bude kupující vyrozuměn a poučen. Zboží se vrací na adresu odesílatele v původním balení, kompletní a nepoškozené.

Odstoupení od smlouvy

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Uplatnení práva na odstoupení od smlouvy podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lehota na odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme poslední díl nebo kus.

Pri uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na tyto kontakty: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, tel./fax: 00421 37 6566 693, info@biati.sk. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete zde. Jako číslo smlouvy uveďte prosím číslo objednávky.

Lehota na odstoupení je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy.
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

3. Způsob vrácení zboží při odstoupení od smlovy

Zašlite nám zboží zpět nebo ho přineste osobně na naši adresu: ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží ponesete Vy.
Zodpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

4. Reklamace vadného zboží

Případné reklamace vadného zboží se řídí příslušními ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci (§619-627), záruční doba je 24 měsíců.

Reklamační řád
Kupujícímu doporučujeme, před převzetím zásilky od pracovníka přepravní společnosti, zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě, že obal je poškozen zboží nepřebírejte.

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti jen jako zásilku (dobírky nepřebíráme). Balík a reklamované zboží musí být řádně zabaleno a musí obsahovat: komplet reklamované zboží, fakturu, popis reklamace, závady a kontaktní údaje kupujícího.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání reklamace tyto vynaložené prostředky prodávající uhradí kupujícímu. Pokud je reklamace oprávněna, řešení reklamace si vzájemně prodávající a kupující dohodnou, přičemž kupující akceptuje posloupnost:
1. Odstranění závady 2. Pokud závada nelze odstranit, zboží bude vyměněno za nový nebo dohodou za zboží podobný 3. Pokud není možné realizovat posloupnost podle 1 a 2 pak prodávající vrátí peníze kupujícímu.
Reklamaci zboží vyřizuje prodávající maximálně do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím .
Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční lhůta začne běžet opět od data vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajov
V smyslu zákona č. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu biati.sk se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data na komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databázy.
Informačný systém internetový obchod www.biati.sk je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky pod reg. č. 201420389.

Reklamační řád

Kupující je povinen před převzetím zásilky od pracovníka přepravní společnosti, zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě, že obal je poškozen zboží nepřebírejte.

♦ V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na adresu sídla společnosti jen jako zásilku (dobírky nepřebíráme). Balík a reklamované zboží musí být řádně zabaleno a musí obsahovat: komplet reklamované zboží, záruční list, popis reklamace, závady a kontaktní údaje kupujícího.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání reklamace tyto vynaložené prostředky prodávající uhradí kupujícímu.
Ak je reklamace oprávněna, řešení reklamace si prodávající a kupující dohodnou, přičemž kupující akceptuje posloupnost:
1. Odstranění závady
2. Pokud se prokáže výrobní vada, zboží bude vyměněno za nový nebo dohodou za zboží podobný.
3. Pokud není možné realizovat posloupnost podle 1 a 2, pak prodávající vrátí peníze kupujícímu.

Reklamaci zboží vyřizuje prodávající maximálně do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.
Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční lhůta začne běžet opět od data vyřízení reklamace.

Cookies

Čo jsou to cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do počítače, telefonu nebo tabletu s přístupem na internet. Soubory cookie relace jsou dočasně uloženy v paměti počítače, pokud si návštěvník prohlíží webové stránky. Tyto soubory cookie se vymažou, když uživatel zavře webový prohlížeč nebo po uplynutí určité doby. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači návštěvníka až do jejich vymazání. Cookies, které se na webových stránkách používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči.

Proč používáme cookies?
Cookies nám pomáhají zlepšovat strukturu a obsah portálu, pochopit jakým způsobem uživatelé používají naše webové stránky, díky čemuž můžeme zlepšovat jejich koncept, vzhled i funkčnost a zjednodušit uživatelské rozhraní při další návštěvě. Na portály mohou být použity dočasné cookies s výmazem po zavření prohlížeče, časově omezené cookies s délkou trvání jejich platnosti.

Jaké typy cookies používáme?
Základní soubory cookie – umožňují používání základních funkcí portálu, například zajištěné části formou přihlášení, zapamatování přihlášení a přístup ke službám bez nutnosti opětovného přihlášení a pod. Zakázáním těchto cookies může nastat stav kdy Vám nebudou dostupné některé části portálu, případně budou zcela nefunkční.

Funkční soubory cookie – nám umožňují vylepšovat funkcionalitu portálu a jeho celé prostředí pro lepší nabízení poskytovaných služeb. Cookies si mohou pamatovat, předvyplnění částí formulářů, obsah který jste navštívili na portály. Použití funkčních cookies nám umožňuje nabízet optimalizovaný obsah a ušetřit uživatelům jejich čas při opětovném vstupu na stránky, při vyhledávání, vyplňování formulářů a pod.

Soubory cookie třetích stran – na portály mohou být použity soubory cookies třetích stran, které nepodléhají naší kontrole. Jde například o statistické a marketingové nástroje společnosti Google nebo Facebook. Pro bližší informace týkající se cookies třetích stran, přečtěte si prosím zásady používání cookies příslušných třetích stran. Jak používá společnost Google soubory cookie si přečtěte zde. | Jak používá společnost Facebook cookie si přečtěte zde.

Změna nastavení cookies
Samotné cookies si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Změnou nastavení ve vašem webovém prohlížeči můžete být upozorněni na to, kdy budou cookies uloženy na váš počítač. Změnou nastavení můžete také určit, že váš prohlížeč nebude přijímat jakékoli cookies z našeho e-shopu. Berte na vědomí, že zablokování některých cookies může mít dopad na jeho funkčnost a nebudete mít možnost využívat všechny nabízené funkce.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.5.2021.